Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Oddziału Rejonowego PTL w Olsztynie.
Podaję się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/V/2024 ZG Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z 09-05-2024r o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 czerwca 2024 r. Sygnatura sprawy: OL.VIIINSREJ .KRS/006889/24/425, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Olsztynie. Likwidatorem zostali pan Marian Nowak, adres do doręczeń: ul. Bytomska 3A/2, 41-800 Zabrze oraz pan Andrzej Kędzior, adres do doręczeń ul. Wiosenna 4, 43-450 Ustroń.
W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie na wskazany powyżej adres likwidatora w terminie do 25 października 2024.
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
„Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zarząd Główny”
E-mail: anked@o2.pl , nowmar@onet.eu
Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Oddziału Rejonowego PTL w Bielsku-Białej.
Podaję się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej z 12 marca 2024 oraz uchwały nr 2/V/2024/ZG Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z 09-05-2024r o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 maja 2024 r, sygn. sprawy: BB. VIII NS-REJ.KRS/003885/24/608, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej. Likwidatorem zostali pan Marian Nowak, adres do doręczeń: ul. Bytomska 3A/2, 41-800 Zabrze oraz pan Andrzej Kędzior, adres do doręczeń ul. Wiosenna 4, 43-450 Ustroń.
W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie na wskazany powyżej adres likwidatora w terminie do 25 października 2024.

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca:
„Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zarząd Główny”
E-mail: anked@o2.pl , nowmar@onet.eu

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów w dniu 9 maja 2024r
W dniu 9 maja 2024 roku w hostelu PROMUS w Zabrzu przy ulicy A. Pawliczka odbył się sprawozdawczy zjazd delegatów PTL w którym wzięli udział delegaci z OR Gdańsk, OR Wrocław, OR Kielce, OR Rzeszów, OR Bielsko-Biała, OR Zabrze oraz zaproszeni przedstawiciele grupy inicjatywnej nowopowstałego OR w Lublinie. Na obradach delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2023 rok podejmując odpowiednie uchwały. Przyjęto również uchwałę w sprawie wyboru likwidatorów w celu rozwiązania OR w Olsztynie i Bielsku-Białej.
Zjazd Delegatów poprzedzony był zebraniem ZG PTL na którym podjęto uchwały o likwidacji OR w Bielsku-Białej i Olsztynie i podjęto uchwały o przeznaczeniu pozostałych po przeprowadzonej likwidacji majątkach po w/w OR na rzecz ZG PTL. Podjęto również uchwałę o powołaniu Oddziału Rejonowego z siedzibą w Lublinie.
Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PTL.
W dniu 15 lipca 2022r w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Innowacja przy ul. Jagielońskiej 38A się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PTL. W zjeździe wzięli udział przedstawiciele OR PTL Bieskuo Biała, Gdańsk, Wrocławi Zamość, Olsztyn, Rzeszów oraz Zabrze. Przewodniczący Zjazdu Delegatów odczytał Sprawozdanie Finansowe za 2021 r. Zostało ono przyjęte ze zrozumieniem przez Delegatów. Następnie przewodniczący zebrania przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego z działalności w 20201r Po wysłuchaniu sprawozdań Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym jednogłśnie przyjął uchwałę nr 1/2022/ZD w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz uchwałę nr 2/2022/ ZD w sprawie udzielenia absolutorium ZG PTL. Następnie przewodniczący poinformował zebranych że w obecnie obowiązującym statucie PTL z 2021r wychwycone zostały błędy redakcyjne po przeanalizowaniu zapisów sprawie dokonano zmian w zapisach paragrafów statutu: par 3 pkt. pkt 1 oraz par 30 pkt 3. Na tę okoliczność pojdęto uchwałę nr 3/2022/ZD. Następnie przystąpiono do dyskusji nad wolnymi wnioskami. Zastanawiano się głównie nad usprawnieniem działalności w dobie pandemii. Na zakończenie Przewodniczący Zjazdu podziękował delegatom za aktywny udział w obradach i życzył im szczęśliwego powrotu do swoich domów.

30 lecie PTL
W dniu 18 września 2021 roku świętowaliśmy 30 lat istnienia PTL oraz 15 lat działalności jego Oddziału Rejonowego w Zabrzu. Patronatami Honorowymi byli. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Zabrza Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Biskup Diecezji Gliwickiej Ks. Jan Kopiec. Patronat medialny objęło Radio Silesia oraz TV Zabrze W obchodach wzięło udział 120 osób w tym: laryngektomowani zrzeszeni w Oddziale Rejonowym w Zabrzu, ich opiekunowie, delegaci z Oddziałów Rejonowych z Bielska-Białej, Olsztyna, Wrocławia, Zamościa, Gdańska, Rzeszowa i Kielc oraz członkowie Oddziału Rejonowego w Zabrzu i zaproszeni goście w tym: Pani Prezydent Miasta Zabrza Pani Małgorzata-Mańka –Szulik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Łucja-Chrzęstek-Bar, Dyrektor Biura Prezydenta Zabrza Pan Jan Pawluch, Dyrektor MOPR Pani Danuta Dymek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Pani Czesława Winecka, Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej ks. Andrzej Iwanicki, Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych Pan Jan Zieliński, Pełnomocnik Prezydenta M. Zabrza ds. osób niepełnosprawnych Pani Renata Skrok, Koordynator Ds. Uzależnień Pan Jan Szulik, Przewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Helena Pudzianowska, Proboszcz Parafii Św. Kamila o. Wojciech Węglicki, kapelan Stowarzyszenia o. Leszek Szkudlarek, Pani dr n med. Ewa Nowińska, Pani dr Aldona Barańska-Kazuś, Pan dr Adam Dadok, psycholożka Pani mgr Ludmiła Prusko, rehabilitantki Pani mgr Anna Pieszkalska, Pani mgr. Ewa Windys- Władacz przedstawicie Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Tęcza, Polskie Towarzystwo Diabetyków Koła Zabrze, Stowarzyszenie MOST, Przedstawiciele Centrum Organizacji, Pozarządowych, Przedstawiciele Forum Razem. , redaktorzy i operatorzy TV Zabrze oraz radia Silesia zespół muzyczny Drugie Życie umilał nam obchody jubileuszowe. Obchody rozpoczęto w Kościele Św. Kamila gdzie odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa pomocniczego, Diecezji Gliwickiej ks. Andrzeja Iwanickiego. Po mszy uczestniczący w obchodach zostali przewiezieni do restauracji Floriańskiej gdzie przewodniczący ZG PTL przywitał wszystkich zebranych. Po przywitaniu Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wzniosła toast na cześć zgromadzonych. Następnie zjedzono uroczysty obiad, po czym lekarz laryngolog dr Adam Dadok wygłosił referat na temat Raka Krtani oraz wyświetlił slajdy dotyczące nowoczesnych protez głosowych, które po operacji w szpitalach pacjentom po usunięciu krtani są wszczepiane. Następnie nastąpiła przerwa kawowa, podczas której uczestnicy raczyli się wspaniałym i smacznym tortem który sprezentowało nam stowarzyszenie Forum Razem. Po przerwie psycholożka Pani mgr Ludmiła Prusko przybliżyła uczestnikom psychologiczne problemy osób po usunięciu krtani, z jakimi borykają się po operacji pokazując przy tym sposoby rehabilitacji. Następnie przewodniczący ZG PTL Marian Nowak zreferował działalność oraz OR, po czym uczestnicy biesiadowali przy oprawie muzycznej zespołu Nowe Zycie.
Zjazd Delegatów 9 lipiec 2021r.
W dniu 9 lipca 2021 r. Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym przy ulicy Jagiellońskiej 38A w Zabrzu odbył się Zjazd Delegatów na którym obecnych było 16 delegatów z następujących OR:
Z Wrocławia, Gdańska, Bielska-Białej, Kielc, Zamościa oraz Zabrza. Nieobecni z powodu pandemii byli delegaci z Olsztyna oraz Rzeszowa.
Na wstępie Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Marian Nowak przywitał Delegatów i odczytał program Zebrania Delegatów.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano kol. Mariana Nowaka a na sekretarza kol. Henryka Pilawskiego.
Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: kol. Barbara Pawłowska, Ewa Górecka oraz Jolanta Federczyk i komisja przystąpiła do pracy powiadamiając zebranych, iż na ogólną liczbę 480 członków przypada 20 delegatów a na zjazd zgodnie z lista obecnych przybyło16 delegatów tj. 66% przy wymaganych 50% i Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał. W następnej kolejności przewodniczący zjazdu poinformował zebranych o śmierci kilku kolegów ZG PTL między innymi: Kol. Jerzego Bonieckiego, Zbigniewa Zienkiewicza oraz Zygmunta Sałandyk. Obecni uczcili ich pamięć minutą ciszy. Zjazd Delegatów podjął następujące uchwały:
1/ W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowego oraz merytorycznego za 2020 r
2/ Uchwałę w sprawie udzielenia ZG PTL absolutorium.
3/ Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie wraz z załącznikiem nr 1 wykazujące zmiany.
4/ Uchwałę o odwołaniu z powodu naturalnej śmierci zastępcy kol. Zygmunta Sałandyk z zajmowanej funkcji zastępcy przewodniczącego ZG PTL. Następnie w wolnych wnioskach przedstawiono plan obchodów 30 letniej działalności PTL obchody te jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli zaplanowano na dzień 18 września 2021r. Honorowy Patronat nad obchodami potwierdzili Pan Jakub Chełstowski Marszałek Woj. Śląskiego, Pani Małgorzata Mańka-Szulik prezydent M. Zabrze oraz ks. Jan Kopiec biskup Diecezji Gliwickiej. Patronat medialny został objęty przez radio Silesia oraz TV Zabrze. Mamy nadzieję że przygotowania pandemia nie pokrzyżuje naszych planów gdyż przygotowania idą pełną parą.
Na zakończenie przewodniczący podziękował zebranym za czynny udział w obradach życząc im szczęśliwego powrotu do swoich domów. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne przesłanie w ustawowym terminie do odpowiednich komórek zatwierdzających i umieszczone zostało na stronie internetowej stowarzyszenia.
Protokół sporządził Marian Nowak
Przewodniczący ZG PTL
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 28.03.2009
W dniu 28 marca 2009 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 24 delegatów reprezentujących Oddziały Rejonowe z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa.

Wybrano kol. Tadeusza Budzińskiego na członka Zarządu Głównego. Przyjęto wynika finansowy za 2008 rok i udzielono absolutorium Zarządowi. Dokonano dalszych zmian w statucie mających na celu przyznanie towarzystwu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Podjęto uchwałę o wpłaceniu przez Oddziały Rejonowe do końca kwietnia 2009 zaległej składki za II półrocze 2008 na nowo utworzone konto zarządzane przez cały ZG. Przypomniano przewodniczącym o konieczności nadsyłania do ZG rocznych, opisowych sprawozdań z działalności.

Więcej szczegółów w Strefie chronionej

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 21.06.2008
W dniu 21 czerwca 2008 w Zabrzu, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów reprezentujących 8 Oddziałów Rejonowych: z Bielska-Białej, Gdańska, Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Wrocławia, Zabrza i Zamościa. Zabrakło delegatów z oddziałów w Koszalinie, Lublinie, Szczecinie i Toruniu.
Zjazd Delegatów odwołał dotychczasowe władze i powołał nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Na siedzibę Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych wybrano Zabrze. Dokonano zmian w statucie oraz przyjęto plan działania na VII kadencję, na lata 2008÷2012.
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych składają serdeczne podziękowania wszystkim delegatom i uczestnikom za udział w Zjeździe, za okazane zaufanie, za sprawny przebieg, za chęć działania i za wspaniałą atmosferę.
Dziękujemy!
Zebranie Zarządu Głównego 15.03.2008
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbyło się wspólne zebranie Zarządu Głównego PTL i Głównej Komisji Rewizyjnej PTL.
Jerzy Boniecki - rozpoczął, że jako przewodniczący GKR PTL zwrócił się pisemnie do przewodniczącej ZG PTL Sybilli Fusiarz z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia kontroli rozliczeń dochodów i rozchodów ZG PTL, których od poprzedniego Zjazdu Delegatów we wrześniu 2007 roku nie jest w stanie przeprowadzić ze względu na nieosiągalność księgowej, spowodowanej jej chorobą. Stwierdził, że obecnie przedstawiono mu do wglądu kilka segregatorów z wydrukami z banku i różnymi luźnymi kwitami, na podstawie których nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny gospodarki finansami PTL. Przewodnicząca S. Fusiarz odpowiedziała, że udostępniła całą dokumentacje, jaka dysponuje, a o szczegóły należy pytać p. Antoninę Bednarz - księgową.
W dalszej części zadawano przewodniczącej pytania, próbując wyjaśnić obecną sytuację w PTL. Szczegółowe sprawozdanie z zebrania znajduje się w Strefie tylko dla członków.
Na zakończenie zebrania:
  • podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów w dniu 21 czerwca 2008 roku w Opolu
  • podjęto uchwałę o powołaniu Górnośląskiego Oddziału Rejonowego PTL z siedzibą w Zabrzu
  • Sybilla Fusiarz złożyła na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzego Bonieckiego pisemną rezygnację z dalszego pełnienia funkcji przewodniczącej Zarządu Głównego PTL
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 22.09.2007
W dniu 22.09.2007r. w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu przy ul. Damrota 2a odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
W zjeździe uczestniczyło 27 delegatów.
Przewodnicząca Zarządu Głównego kol. Sybilla Fusiarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres od ostatniego Zjazdu Delegatów. Poinformowała o braku współpracy niektórych przewodniczących oddziałów z Zarządem Głównym oraz o ustanowieniu dnia 23 kwietnia Dniem Laryngektomowanego i o zorganizowaniu "Białego Tygodnia" w Opolu. Informowała zebranych o przyczynach nie załatwienia w sądzie w Bydgoszczy zmian w KRS-ie oraz statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie przedstawiono sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, które nie było szczegółowe ze względu na stan zdrowia księgowej towarzystwa, która w tym czasie przebywała w szpitalu i brak było materiałów do przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Szczegółowe sprawozdanie zostanie sporządzone po powrocie do zdrowia księgowej towarzystwa i zostanie przedstawione w terminie późniejszym.
Poinformowano zebranych o istniejącej od 1 lipca 2007 roku stronie internetowej Zarządu Głównego oraz o korzyściach z tego faktu płynących.
Podjęto uchwały:
  • Uchwała o rezygnacji Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy z członkostwa w Polskim Towarzystwie Laryngektomowanych.
  • Uchwała o rezygnacji Zdzisława Zienkiewicza z funkcji członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wyborze Andrzeja Kędziora na członka Zarządu Głównego.
  • Uchwała o obowiązku składania do Zarządu Głównego opisowych, pisemnych, rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów Rejonowych w terminach do 31 stycznia za rok poprzedni.
  • Uchwała zobowiązująca Zarząd Główny do rozesłania do oddziałów kopii zatwierdzonego przez sąd nowego statutu Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
  • Uchwała o wysłaniu monitów do Oddziałów Rejonowych nie płacących składek do Zarządu Głównego.
Na tym Zjazd Delegatów zakończono.


O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.