Polskie Towarzysktow Laryngektomowanych
     
ZEBRANIE W LUTYM 2022 R
PRZEKAZUJĘ WIADOMOŚĆ OD DR WĘDRYCHOWICZ -

W porozumieniu z lekarzami z oddziału , Izbą Lekarską i stanem epidemii ustaliliśmy przeniesienie zebrania z 2.02.22 na kwiecień chyba że epidemia odpuści a Wy bardzo chcielibyście się spotkać to można w pierwszą środę marca - do ustalenia

vice-przewodnicząca Jadwiga Kaczka
TURNUS REHABILITACYJNY w 2022 ROKU
Informuję osoby które w październiku na zebraniu wyraziły
chęć uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 roku , że zarezerwowałam miejsca w Ośrodku Wypoczynkowym MIMOZA w Muszynie.,który jest organizatorem i prowadzącym turnusy dla osób z zaburzeniami głosu i mowy.
TURNUS ODBĘDZIE SIĘ w dniach Od 26 czerwca do 10 lipca 2022 roku


Jadwiga Kaczka
WIGILIA 2021
Informacja od Dr B.Wędrychowicz
Spotkanie opłatkowe w grudniu zostaje odwołane ze względu na rosnącą liczbę zakażeń korona wirusem i związane z
pandemią obostrzenia.
PIERWSZE ZEBRANIE PO ZNIESIENIU NIEKTÓRYCH OBOSTRZEŃ


Informuję że dnia 6 października 2021 roku odbyło się pierwsze po długiej przerwie spowodowanej pandemią korona -wirusa się zebranie.
Mimo że wszyscy zostali powiadomieni SMS - em obecnych było tylko 14 osób
.Program zebrania

Program zebrania:

1 Powitanie zebranych przez dr Bogusławę Wędrychowicz.
2 Wykład dr Małgorzaty Toś „Laryngektomowani w dobie pandemii”
3 Zapytania laryngektomowanych do logopedy.
4 Prezentacja przez przedstawiciela Firmy „ Atos „ - Akcesoria dla laryngektomowanych.
5 Ustalono tematy potkań w 2022 roku
Tematy i daty spotkań w 2022 roku

02- 02-2022r. Sprawozdanie z działalności za 2021r.
Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi. Wpłaty składek członkowskich.
Informacja o turnusie rehabilitacyjnym w Muszynie
Sprawy organizacyjne

06-04-2022r Aparaty słuchowe Problemy z osłabieniem słuchu osób starszych

01-06-2022
r Spotkanie z lekarzem kardiologiem’. Jak chronić serce przed chorobami Leczenie kardiologiczne w związku z pandemią

04-09-2022 r. Spotkanie z dietetykiem – dieta w przypadku niektórych chorób – cukrzyca, niedoczynność tarczycy ,wrzody żołądka i dwunastnicy ,zwyrodnienia stawów-jakich produktów unikać Składki za II półrocze.

04-12-2022 r. Spotkanie opłatkowe z udziałem Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych i zaproszonych gości. Obiad po zakończeniu spotkania.

Spotkania odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej przy ul. Dekerta 2 w Rzeszowie o godz. 12 00. W pilnych sprawach można zgłaszać się do Poradni Foniatrycznej przy ul. Warzywnej 3 do Pani Dr Wędrychowicz w godzinach urzędowania. W przypadku gdyby spotkanie nie mogło się odbyć z ważnego powodu ,każdy członek naszego Stowarzyszenia zostanie powiadomiony SMS -em
Orzeczenie o niepełnosprawności
» Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności?

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu (dotyczy np. przebywających w domach pomocy społecznej lub bezdomnych) powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

osoba zainteresowana
przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (np. w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych)
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego kierownik ośrodka pomocy społecznej

Formularz wniosku
Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

dane osobowe wnioskodawcy,
cel uzyskania orzeczenia (np. możliwość korzystania z określonych ulg czy uprawnień osób niepełnosprawnych taki jak zasiłek pielęgnacyjny, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych/warsztatach terapii zajęciowej itp. ),
dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej (m.in. informacje o tym, czy dana pobiera świadczenia z ubezpieczania społecznego i czy ubiegała się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności),
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku


Ważne! Nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego.

Dodatkowa dokumentacja:
Do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

dokumentację medyczną (np. historię choroby, szpitalne karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych itp.);
zaświadczenie lekarskie –wydawane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (jest ważne miesiąc od daty wydania dlatego ważne w tym terminie złożyć wniosek);
inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

dokumentację medyczną;
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek musi być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w w/w terminach powiatowy zespół jest zobowiązany do powiadomienia wnioskodawcy o nowym terminie załatwienia sprawy i podania przyczyn zwłok
Co daje ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Osobom posiadającym Orzeczenie o Znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
1 / Zasiłek pielęgnacyjny ma stałą kwotę. Obecnie (od 1 listopada 2019 roku) wynosi ona 215,84 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek. Można go złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej
Formularze wniosków można pobrać osobiście w urzędach miasta, gminy, w ośrodkach pomocy społecznej lub z ich stron internetowych. Wnioski można składać przez cały rok.

Do wniosku należy dołączyć:


orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - nie dotyczy to osób, które już ukończyły 75. rok życia i świadczenie pielęgnacyjne należy im się ze względu na wiek,
dokument potwierdzający tożsamość,
2 / Zniżki w komunikacji PKP/PKS dla niepełnosprawnego i opiekuna
3 /Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy.
4 /Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję
5 /Udział w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie ze środków PFRON

1 - do turnusów rehabilitacyjnych Osobom zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
2 - do Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Podatki

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. i odliczyć

a - Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
b - Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością (od rozliczenia za poprzedni rok. – niezależnie od stopnia niepełnosprawności) ne potrzeba rachunków za benxynę jedynie dowód rehabilitacji mp pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

O pozostałych ulgach proszę czytać na stronie http://www.niepelnosprawni.pl

Opracowała na podstawie w/w strony Jadwiga Kaczka
TURNUS REHABILITACYJNY W 2020 ROKU
Informuję że turnus rehabilitacyjny jest zarezerwowany w Muszynie w O.W. MIMOZA
w dniach od 14 do 28 czerwca 2019 roku
Adres O.W. MIMOZA
ul NOWA 4, 33-370 MUSZYNA
NR OR /12/0011/17
NR OD /12/0020/18

Jadwiga Kaczka

TURNUS REHABILITACYJNY W 2020 ROKU ZOSTAJE ODWOŁANY Z POWODU BRAKU CHĘTNYCH

Jadwiga Kaczka
SPROSTOWANIE

INFORMUJE ŻE TURNUS REHABILITACYJNY W MUSZYNIE W 2019 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ 16 CZERWCA / NIEDZIELA/ /
I TRWA DO 30 CZERWCA /NIEDZIELA/

Jadwiga Kaczka
25- LECIE

Informuję o uroczystym spotkaniu z okazji 25 - lecia istnienia PTL Oddział Rejonowy Rzeszów , które
odbędzie się 10 maja o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
Ul. Dekerta 2
za Zarząd vice - przewodnicząca PTL Oddział Rejonowy Rzeszów Jadwiga Kaczka
TURNUS REHABILITACYJNY 2019 ROK
.
Informuję że turnus rehabilitacyjny jest zarezerwowany w Muszynie w O.W. MIMOZA
w dniach od 15 do 29 czerwca 2019 roku

Jadwiga Kaczk
a
Servona Sp. z o.o.
Ul.Rumiana 65,
02-956 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 22 858 16 14
info@servona.com www.servona.com

OFERTA HANDLOWA
KRTAŃ ELEKTRONICZNA SERVOXdigital
Cena 1600.00 PLN
Servona Group jest wiodącym producentem urządzeń do wentylacji i terapii oddechowej oraz wyposażenia dla pacjentów po zabiegu laryngektomii. W Servona Group łączymy przełomowe technologie i innowacje z zaawansowaną wiedzą ekspercką. Wszystkie nasze produkty są opracowywane w bliskiej współpracy z pacjentami i lekarzami oraz poddawane certyfikacji zgodnie z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych. Dla Servona Group jakość oznacza najnowocześniejszy i trwały design, idący w parze z niezawodnością i funkcjonalnością perfekcyjnie odpowiadającą potrzebom pacjentów.
Przedsiębiorstwo powstało w roku 1949 i specjalizuje się w dziedzinie wyposażenia do tracheotomii, laryngektomii oraz techniki wentylacji mechanicznej. Od czasu wynalezienia przez Servona pierwszej krtani elektronicznej w 1958 r., firma cieszy się opinią jednego z wiodących producentów w branży. Marka SERVOX na całym świecie kojarzona jest z nowatorskimi produktami i najwyższą jakością.

Krtań elektroniczna / aparat wspomagania mowy SERVOX® digital pozwala na naukę mowy bezpośrednio po zabiegu. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze i przystosowane specjalnie do użytku w głośnym otoczeniu i sytuacjach stresowych.

Refundacja NFZ 100 % 1600.00 zł (Kod P.088)


SERVOX krtań elektroniczna
Dzięki krtani elektronicznej SERVOX® digital pacjent może mówić bezpośrednio po operacji. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i sprawdza się zwłaszcza w głośnym otoczeniu oraz stresujących sytuacjach.
Większa indywidualizacja
Podstawowa regulacja ręczna umożliwia wybór i zapisanie indywidualnych ustawień, np. częstotliwości i wysokości dźwięków. Zaawansowane ustawienia umożliwia zestaw do transmisji komputerowej.
Wyraźna mowa – wysoka jakość dźwięku
Indywidualne brzmienie dzięki użyciu dwóch różnych przykręcanych nakładek, umożliwiających wybór głosu męskiego lub żeńskiego.
Praktyczna mobilność
Pacjent sam może wymieniać lub zdejmować smycz do noszenia. Jeśli nie jest używana, otwór zamykany jest osłoną smyczy. Dzięki nylonowej saszetce z osobną kieszenią na baterie SERVOX® digital jest zawsze w zasięgu ręki. Nylonową saszetkę można dopasować do pasków o różnej szerokości.
Wszechstronne zastosowanie
Jeżeli umieszczenie aparatu przy szyi nie jest możliwe (np. po radioterapii lub operacji), istnieje możliwość transmisji dźwięku do emisji głosu w jamie ustnej i gardle za pomocą rurki doustnej.
Optyczna kontrola baterii
Kolorowe znaczniki sygnalizacyjne na regulatorze głośności pozwalają na stałą kontrolę stanu naładowania baterii. Nowoczesny system zarządzania zasilaniem, chroni baterię przed głębokim rozładowaniem i wydłuża czas mowy dzięki redukcji zużycia prądu.
Ładowarka ze sterownikiem procesorowym
Sprawdzona technika ładowania zapewnia łatwe, bezpieczne i szybkie ładowanie nawet dwóch akumulatorów jednocześnie.
Zestaw SERVOX® digital
• Krtań elektroniczna SERVOX® digital
• Ładowarka LA 2.40
• 2 baterie NiMH
• Saszetka przypinana do paska
• Smycz z wymienną osłoną
• Rurka doustna z adapterem
• 2 przykręcane nakładki
• Instrukcja użytkowania
Wartość oferty: 1 600,00 PLN (cena brutto)
Transport Na koszt dostawcy
Gwarancja Gwarancja na aparat SERVOXdigital 24 miesiące.
Gwarancja na akumulatory 6 miesięcy.
Refundacja NFZ 100% - dopłata dla Pacjenta 0 zł

Z poważaniem,
Wioletta Garbicz
Key Account Manager
Servona Sp. z o.o.
Ul. Rumiana 65 02-956 Warszawa
Tel: +48 22 858 16 14
INFORMACJE TURNUS
Turnus rehabilitacyjny w 2017 roku jest zarezerwowany w Ośrodku Wypoczynkowym " MIMOZA "
w Muszynie w dniach od 18 czerwca do 2 lipca 2017 roku.

Pozostałe informacje na zebraniu w dniu 5 kwietnia 2017r.
Jadwiga Kaczka
TURNUS REHABILITACYJNY w 2021 roku
Turnus rehabilitacyjny jest zarezerwowany w O.W. MIMOZA w Muszynie w dniach od 13 czerwca do 27 czerwca.
Pozostałe informacje wszyscy zainteresowani otrzymają SMS - em lub e-mailem

Jadwiga Kaczka
O Towarzystwie  |   Informacje  |   Biblioteka  |   Kontakt  |   Forum  |   Oddziały  |   Dla Członków PTL
Wszystkie prawa zatrzeżone © 2013 PTLZG.EU
projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.